Polityka prywatności Obóz Beana 2018

W związku z obowiązkami prawnymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej „RODO” przedstawiamy podstawowe reguły w oparciu o które przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, REGON: 35675846; NIP: 6762252068, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169365; zwany dalej „NZS UEK”.

W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem email: obozbeana2018@nzsuek.pl w tytule wpisując dopisek „ochrona danych osobowych” lub „RODO”.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Twojego uczestnictwa w Obozie Beana 2018 , a następnie do poinformowania Cię o wszelkich szczegółach związanych z tym wyjazdem. Udostępniasz nam swoje dane dobrowolnie, w związku z chęcią uczestnictwa w Obozie Beana (w oparciu o przyszłą umowę), ale ich podanie jest niezbędne, abyś mógł brać w nim udział. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość zapisu.

Celem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest wykonanie naszych zobowiązań związanych z organizacją wyjazdu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia umowy, w zakresie której zapewniamy Ci uczestnictwo w Obozie Beana, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, które mają zmierzać do jej zawarcia.

Ewentualnie czy dane są przetwarzane po okresie zapisów oraz czasie trwania Beana – cele marketingowe, mailingi? Wtedy jest inna podstawa prawna i trzeba wskazać prawnie uzasadnione cele np. marketingu bezpośredniego i je uzasadnić

Wyjaśniamy, że zgłaszając swoje dane w formularzu zgłaszasz chęć (żądanie) uczestnictwa w Obozie Beana i zawarcia z NZS UEK umowy o to uczestnictwo. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie każde zgłoszenie zostanie zakwalifikowane, stąd Twoje dane są przetwarzane także przed zawarciem umowy.

Opisane wyżej przetwarzanie Twoich danych osobowych znajduję podstawę prawną w art. 6 pkt. 1b RODO.

 1. Jakie dane przetwarzamy oraz przez jaki okres czasu?

W ramach dokonanego przez Ciebie zgłoszenia przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail

Dla wszelkich osób zgłaszających swoje uczestnictwo dane te przetwarzamy przez okres trwania zapisów na Obóz Beana czyli od 16 lipca 2018 roku do 19 lipca 2018 roku.

Jeśli bierzesz udział w Obozie Beana (zawarłeś z nami umowy na uczestnictwo) ten sam zakres danych przetwarzamy dodatkowo do czasu zakończenia Obozu, a także wydarzeń związanych z Obozem, tj. do 31 października 2018 roku. (data orientacyjna zakończenia imprez)

Dodatkowo przetwarzamy niektóre konieczne dane (imię i nazwisko oraz adres) przez okres wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane?

W ramach zapisów na Obóz Beana Twoje dane osobowe udostępniane są organizatorom Obozu Beana odpowiedzialnym za przygotowanie tego wydarzenia oraz członkom NZS UEK odpowiedzialnym za zawarcie umów oraz księgowość. Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem danych które przekazujemy w ramach obowiązków prawno-podatkowych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z prowadzeniem zapisów na platformie internetowej Twoje dane mogą być przez podmioty, będące właścicielami platform tj. Google – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google.

 1. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługuje Ci szereg uprawnień, określony w   rozporządzeniu RODO:

 •    Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej możesz skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na nasz adres wskazany na wstępie